مردی که با استفاده از چسب صنعتی رنگی کودک دو ساله خود را تنبیه نمود!

باید یادآور شد که به طور ضمنی در ایجاد یک باند چسب قابل قبول، توانایی چسب در خیس شدن و پخش شدن روی چسب های در حال اتصال است.

دستیابی به چنین تماس مولکولی سطحی اولین قدم ضروری در تشکیل اتصالات چسبنده قوی و پایدار است. هنگامی که خیس شدن به دست آمد، نیروهای چسب صنعتی رنگی از طریق تعدادی مکانیسم در سراسر سطح مشترک ایجاد می شوند.

ماهیت دقیق این مکانیسم ها حداقل از دهه 1960 موضوع مطالعات فیزیکی و شیمیایی بوده است و در نتیجه تعدادی از نظریه های چسبندگی وجود دارد.

مکانیسم اصلی چسبندگی توسطتئوری جذب، که بیان می کند که مواد در درجه اول به دلیل تماس بین مولکولی نزدیک می چسبند.

چسب صنعتی رنگی

در اتصالات چسب این تماس توسط نیروهای بین مولکولی یا ظرفیتی اعمال می شود که توسط مولکول ها در لایه های سطحی چسب و چسبنده اعمال می شود.

علاوه بر جذب، چهار مکانیسم دیگر برای چسبندگی پیشنهاد شده است. اولین،در هم تنیدگی مکانیکی، زمانی اتفاق می‌افتد که چسب در منافذ سطح چسبنده یا اطراف برآمدگی‌های روی سطح جریان می‌یابد. دومین،اینتردیفیوژن زمانی حاصل می شود که چسب مایع حل شده و در مواد چسبنده پخش شود.

در مکانیسم سوم،جذب سطحی و واکنش سطحی، پیوند زمانی اتفاق می‌افتد که مولکول‌های چسب بر روی یک سطح جامد جذب می‌شوند و با آن واکنش شیمیایی می‌دهند.

به دلیل واکنش شیمیایی ، این فرآیند تا حدودی با جذب ساده، که در بالا توضیح داده شد، متفاوت است، اگرچه برخی از محققان واکنش شیمیایی را بخشی از فرآیند جذب کل می دانند و نه مکانیزم چسبندگی جداگانه.

در نهایت، الکترونیکی، یاتئوری جذب الکترواستاتیکی نشان می‌دهد که نیروهای الکترواستاتیکی در یک رابط بین مواد با ساختارهای نوار الکترونیکی متفاوت ایجاد می‌شوند.

به طور کلی بیش از یکی از این مکانیسم ها در دستیابی به سطح چسبندگی مطلوب برای انواع چسب و چسبنده نقش دارند.